Ανακοινώθηκαν οι κανονισμοί του ανανεωμένου Λουξ Cup 2014

Με μια ριζική αλλαγή που έχει να κάνει με την ονομασία του Λουξ Cup ξεκινά η αγωνιστική δράση του μακροβιότερου θεσμού στην Ελλάδα για το 2014.Το Λουξ Cup μετονομάζεται σε D Cup και θα πραγματοποιηθούν τέσσερις αγωνιστικές συναντήσεις την χρονιά που μας έρχεται.

Ο πρώτος αγώνας έχει οριστεί για τις 27/04 και θα γίνει στην πίστα Kartmania της Πάτρας.

Θα ακολουθήσει ο δεύτερος αγώνας στις 13/07 με πιθανή πίστα διεξαγωγής της Καλαμάτας ενώ οι δύο τελευταίοι αγώνες θα γίνουν στην Πάτρα στις 19/10 και 16/11.

Όσον αφορά τους κανονισμούς η κύρια αλλαγή φέτος είναι η κατάργηση των μπροστινών φρένων στα αυτόματα καρτ, ενώ οι κλασεις των αυτόματων θα είναι η Α-Senior και η Masters.
Στα εξατάχυτα της κατηγορίας Super δεν υπάρχουν αλλαγές στον τεχνικό κανονισμό.

Δείτε αναλυτικά τον τεχνικό κανονισμό:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Senior 

1. Οδηγοί ,κατόπιν έγκρισης, LICENSE C Senior 
2. Aν οι συµµετοχές είναι περισσότερες από την χωρητικότητα της πίστας είναι δυνατόν να ακολουθηθεί τη διαδικασία της 
σύστασης οµάδων ακυρώνοντας το 2ο σκελος του αρθρου 12. 
3. Απαγορευεται η χρήση µπροστινών φρένων 
4. Τα µοτέρ και τα καρµπυρατέρ που γίνονται δεκτά ,θα είναι ,χωρίς καµία τροποποίηση .Όλα τα µοτέρ και τα καρµπυρατέρ θα 
είναι σύµφωνα µε τα αντίστοιχα εργοστασιακά δελτία αναγνώρισης τους . 
5. ∆εν είναι απαραίτητη η σφράγιση των µοτέρ 
6. Το φίλτρο αέρος ( παπάς ) είναι ελεύθερο οποιασδήποτε πιστοποίησης εκτός του Rotax που επιτρέπεται µόνο τα 2 
πιστοποιηµένα (παλαιού και νέου τύπου) και του BMB που οριζεται το Freeline B23R 
7. Πιο κάτω ορίζονται τα µοτέρ µε τα αντίστοιχα βάρη , καρµπυρατέρ και κλάση 
 Μάρκα – τύπος Καρµπ. µάρκα- τύπος Βάρος Κλαση 
a. Vortex Rok DELORTO VHSH 30 165 Κιλα Α-Senior 
b. Komet K 25 Pop RL TILLOTSON HL 334A /AB Ή HL 360 165 Κιλα Α-Senior 
c. Iame Leopard TILLOTSON HL 334A /AB Ή HL 360 165 Κιλα Α-Senior 
d. Rotax Max FR125 <2010 DELORTO VHSB 34 170 Κιλα Α-Senior 
e. Rotax Max FR125 >2009 DELORTO VHSB 34 175 Κιλα Α-Senior 
f. ΒΜΒ TRYTON HB27 175Κιλα ΒMB 
8. Για το Rotax Max 
a. Επιτρέπεται η χρήση όλων των , κατά καιρούς , πιστοποιηµένων τύπων εργοστασιακού συµπλέκτη 
b. Είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση οποιουδήποτε τύπου φίλτρου βενζίνης µεταξύ ντεπόζιτου – καρµπυρατέρ. 
c. Στο καρµπιρατέρ επιτρέπονται µόνο οι πιο κάτω συνδυασµοί 
Συνδυασµός 1: 
 Floats are marked with “gr 5.2” 
Idle jet is stamped with the digits “30” 
Idle jet insert is stamped with digits “30” 
Carburetor insert 12.5 
Συνδυασµός 2: 
Floats are marked with “gr 3.6” 
Idle jet is stamped with the digits “60” 
Idle jet insert is stamped with digits “60" 
Carburetor insert 8.5 
d. Επιτρέπεται η χρήση µόνο της βελονας Κ98 
e. Επιτρέπεται η χρήση µόνο Needle jet stamped with ”FN 266 
f. The carburetor slide must show with size “40” in casting 
 and the bottom end of the slide must show cast surface. 
8. Για τα µοτέρ ΙΑΜΕ POP RL 125 και Leopard επιτρέπονται και τα reed τύπου carbon πάχους 0.24-0.25µµ 
9. Ελάχιστο βάρος οδηγού µε ενδυµασία αγώνα και καρτ µε 3λιτ βενζίνης σύµφωνα µε τον πίνακα στο άρθρο Νο 7 
10. Λοιπές προδιαγραφές και κανονισµοί ,πέραν των κοινών ,ισχύουν σύµφωνα µε τον Γ.Κ 2014 της ΟΜΑΕ 
11. Ο αριθµός των γύρων για κάθε σκέλος της κατηγορίας ορίζονται 24 

Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΚΕΛΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ 

a. ∆ιαδικασία 10λεπτου χρονοµετρηµένων βάσει του οποίου καθορίζεται η εκκίνηση του Α σκέλους. 
b. Στο Α σκέλος ,η σειρά εκκίνησης καθορίζεται από την διαδικασία 10λεπτου χρονοµετρηµένων. 
c. Στο Β σκέλος η θέση εκκίνησης ,καθορίζεται από την αντίστροφη παράταξη των οδηγών από την σειρά 
τερµατισµού τους στο Α σκέλος ,(δηλαδή ο 1ος
 ξεκινά τελευταίος , ο 2ος
 προτελευταίος 
κ.ο.κ .Κατόπιν τοποθετούνται οι λοιποί οδηγοί (µη τερµατίσαντες) σύµφωνα µε τον αριθµό γύρων που 
πραγµατοποίησαν (δηλαδή αυτός που πραγµατοποίησε τους περισσότερους γύρους ξεκινά πιο µπροστά κλπ). 
d. Στον τελικό ( Γ σκέλος ) η θέση εκκίνησης του αγωνιζόµενου καθορίζεται από το άθροισµα των βαθµών ποινής στα 
Α και Β σκέλη. 

e. Οι βαθµοί ποινής στα Α , Β σκέλη υπολογίζονται ως εξής: 
i. Στην συνέχεια της κατάταξης που προκύπτει από τους τερµατίσαντες οδηγούς του κάθε σκέλους, 
τοποθετούνται οι µη τερµατίσαντες σύµφωνα µε τον αριθµό γύρων που πραγµατοποίησαν (δηλαδή αυτός 
που πραγµατοποίησε τους περισσότερους γύρους τοποθετείται πιο µπροστά κλπ). 
ii. Στην νέα αυτή κατάταξη βαθµολογείται µε µηδέν βαθµούς ο πρώτος, 1 βαθµό ο δεύτερος κ.ο.κ. µέχρι και 
τον τελευταίο. 
13. Η κατηγόρια µπορεί να διασπαστεί σε 2 ανεξάρτητες µε την προϋπόθεση ότι ο ελάχιστος αριθµός συµµετοχών θα είναι 8 σε
κάθε µια .Η διαδικασία αγώνα θα είναι η ίδια
14. Η κάθε κλάση έχει ξεχωριστή βαθµολογία – κύπελλα σύµφωνα µε άρθρο 22 κοινών κανονισµών 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SUPER 

1. Οδηγοί LICENSE C Senior 
2. Τα µοτέρ που γίνονται δεκτά (ΚΖ2 και ICC 6 ταχυτήτων) θα είναι σύµφωνα µε τα αντίστοιχα δελτία αναγνώρισης τους. 
3. Το φίλτρο αέρος ( παπάς ) είναι ελεύθερο οποιασδήποτε πιστοποίησης 
4. Τα καρµπυρατέρ είναι αυτά που ορίζονται από τον κανονισµό ΚΖ2 και ICC 
5. Ελάχιστο βάρος οδηγού µε ενδυµασία αγώνα και καρτ µε 3λιτ βενζίνης ορίζεται τα 180 κ 
6. Επιτρέπεται ηλεκτρονικό σύστηµα αλλαγής ταχυτήτων 
7. Λοιπές προδιαγραφές και κανονισµοί ,πέραν των κοινών , ισχύουν της ΚΖ2 σύµφωνα µε τον Γ.Κ 2014 της ΟΜΑΕ ( 
διαδικασία αγώνα – χρονοµετρηµένα- ηµιτελικός – τελικός κλπ) 
8. Ο αριθµός των γύρων για κάθε σκέλος της κατηγορίας ορίζονται 18 +γύρους σχηµατισµού 
9. ∆εν είναι απαραίτητη η σφράγιση των µοτέρ 


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

1. Ηµεροµηνίες και τυχόν αλλαγές θα ανακοινώνονται στον πίνακα ανακοινώσεων των καφέ και στα πιτ της κάθε πίστας , στο 
www.kartmania.gr, 
2. Κόστος συµµετοχής _____ € 
3. Οι δηλώσεις συµµετοχής «κλείνουν» την τελευταία Κυριακή πριν του αγώνα. Σε περίπτωση που κάποιος οδηγός δηλώσει 
εκπρόθεσµα , τότε αν γίνει δεκτή η συµµετοχή του θα υπάρξει επιβάρυνση 50€ 
4. Ο διοργανωτής δικαιούται να απορρίψει οποιαδήποτε συµµετοχή για την συνοχή της κάθε κατηγορίας χωρίς περαιτέρω 
αιτιολόγηση µόνο: 
1. κατά την 1η
 φορά (της σεζόν) που δηλώνει συµµετοχή ο αγωνιζόµενος 
2. κατά την διάρκεια της σεζόν αν έχουν προκύψει θέµατα συµπεριφοράς ( π.χ. βωµολοχία , ήθος) του οδηγού ή άλλου 
ατόµου που συσχετίζεται µε αυτόν 
5. Απαγορεύεται ρητά ο διαπληκτισµός αγωνιζοµένων ή ατόµων που συσχετίζονται µε αυτούς, µε ποινή έως και αποκλεισµό του 
αντιστοίχου αγωνιζοµένου, µε συνοπτικές διαδικασίες, από τους οργανωτές του κυπέλλου . 
6. Καθ΄ όλη την διάρκεια της συνάντησης ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ σε οποιονδήποτε να έρθει σε επαφή µε τον αλυτάρχη εκτός 
και αν κληθεί από αυτόν. Σε κάθε αγώνα θα ορίζεται υπεύθυνος αγωνιζοµένων όπου θα αναλάβει την επικοινωνία 
7. Σύστηµα ψύξης ελεύθερο µε υγρό µόνο νερό 
8. Όποιος αγωνιζόµενος αποδειχθεί παράνοµος σε µοτέρ , παρελκόµενο του ή αποβληθεί από το κύπελλο ( Νο 4 – 5 ), 
αποκλείεται από τον θεσµό για τους 5 επόµενους αγώνες ανεξαρτήτου αγωνιστικής περιόδου και ακυρώνεται η υπάρχουσα 
βαθµολογία του. 
9. Ο διοργανωτής έχει δικαίωµα να ζητήσει την βοήθεια µηχανικών – εισαγωγέων για τον τεχνικό έλεγχο. 
10. Ο διοργανωτής έχει το δικαίωµα όποτε κρίνει να ζητήσει από τον συµµετέχοντα την αλλαγή µέρους ή και ολόκληρου του 
κινητήρα και τον παρελκόµενων του µε άλλο που θα του δοθεί . 
11. Ο διοργανωτής έχει δικαίωµα να εφαρµόσει ,οποτεδήποτε ,οποιαδήποτε διαδικασία προκειµένου να εξασφαλίσει την 
νοµιµότητα των υλικών . 
12. Τιµή σετ ελαστικών αγώνα 150 € 
13. Τα λάστιχα στεγνού ορίζονται τα HEIDENAU SH1 
14. Τα λάστιχα βροχής ορίζονται τα HEIDENAU WH1 
15. Ο αγωνιζόµενος υποχρεούται να διεκπεραιώσει την συνάντηση µε τα ελαστικά που παρέδωσε για µαρκάρισµα στην έναρξη 
της συνάντησης χωρίς να είναι υποχρεωτικά καινούρια 
16. Γίνονται δεκτά σασί παραγωγής (µε ή χωρίς πιστοποίηση ) χωρίς τροποποιήσεις . 
17. Απαγορεύονται οι ιδιοκατασκευές ή οι τροποποιήσεις στο σασί και στα εξαρτήµατα του . 
18. Είναι υποχρεωτική η χρησιµοποίηση πίσω πλαστικών προφυλακτήρων µε δελτίο αναγνώρισης 03 + (πλαστικοί) 
19. Oι εκκινήσεις θα είναι τύπου χαµηλής ταχύτητας εκτός της Super που θα είναι τύπου standing 
20. Στην κατηγορία Senior επιτρέπεται να τεθεί σε λειτουργία ο κινητήρας µε εξωτερική µίζα µόνο στην σχάρα εκκίνησης του 
σκέλους ή στον χώρο επιτηρούµενης στάθµευσης 
21. Η βαθµολογία των τερµατίσαντων στα σκέλη 15β. ο 1ος -12β. ο 2ος- 10β. ο 3ος - 9β. ο 4ος – 8β. ο 5ος
 κλπ έως τον 12ο

ανεξάρτητα από τον αριθµό συµµέτοχων της κατηγορίας 
22. Οι έξι (6) συµµετοχές είναι ο ελάχιστες προκειµένου να προσµετρήσει µια κατηγορία-κλάση 
23. Εάν ένας οδηγός δεν καταφέρει να συµµετάσχει στα ελεύθερα δοκιµαστικά ή και να χρονοµετρηθεί ακόµα ,κατόπιν 
αποδεκτής τεκµηρίωσης της αδυναµίας ,τότε θεωρείται εκκινησαντας και µπορεί να συµµετάσχει στο επόµενο σκέλος 
ξεκινώντας πίσω από τον τελευταίο χρονοµετρηµένο αγωνιζόµενο. Αν οι αγωνιζόµενοι που δεν χρονοµετρήθηκαν είναι 
περισσότεροι από ένας τότε η µεταξύ τους σειρά εκκίνησής προκύπτει από τον αριθµό συµµετοχής τους . 24. ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΑ ΕΠΑΘΛΑ .Για να δικαιούται ένας αγωνιζόµενος κατάταξη ως προς τα έπαθλα πρέπει να
εκκινήσει τουλάχιστον σε ένα σκέλος , σε 3 από τις συναντήσεις του κυπέλλου. Όποιος αγωνιζόµενος δεν πληρεί τις
προϋποθέσεις τότε του αφαιρείται η βαθµολογία ανά αγώνα. 
25. Οι αγωνιζόµενοι που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για συµµετοχή στα έπαθλα κατατάσσονται στην τελική κατάταξη 
σύµφωνα µε την βαθµολογία τους ,µετά των συµµετεχόντων που τις πληρούν 
26. Αφαιρούνται τα 3 χειρότερα ,από τα τελικά αποτελέσµατα. ∆εν αφαιρούνται περισσότερα από 1 αποτελέσµατα από κάθε 
συνάντηση στην οποία εκκίνησε ο αγωνιζόµενος . 
27. Για να ισχύσει η βαθµολογία κατηγορίας πρέπει να πραγµατοποιηθούν τουλάχιστον 3 συναντήσεις. 
28. ∆εν µπορεί να αφαιρεθεί σκέλος στο οποίο ο οδηγός έχει τιµωρηθεί µε επίδειξη µαύρης σηµαίας 
29. Ο µέγιστος αριθµός συµµετοχών ανά κατηγορία ορίζονται αυτές που προκύπτουν από την χωρητικότητα της εκάστοτε πίστας. 
30. Τα κύπελλα της συνάντησης δίδονται στην πρώτη τριάδα της κατηγορίας του τελευταίου σκέλους. 
31. Ο τύπος της µπαταρίας είναι ελεύθερος ίδιων προδιαγραφών (τάσης – έντασης ,AH ) µε τις προβλεπόµενες ανά µάρκα και 
µοτέρ ή µε ειδική έγκριση από την οργάνωση 
32. Επιτρέπεται η επικόλληση ταινιών στα ψυγεία µε την προϋπόθεση ότι κολληθούν µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην είναι δυνατόν 
να αφαιρεθούν από τον οδηγό κατά την διάρκεια του σκέλους 
33. Για όλους τους αγώνες καθορίζεται υποχρεωτικά ενιαίος τύπος καυσίµου, που είναι ο τύπος βενζίνης που διατίθεται στα 
πρατήρια βενζίνης της Ελληνικής Επικράτειας ως αµόλυβδη βενζίνη µε µέγιστο τα 100 οκτάνια 
34. Επιτρέπεται η χρήση όλων των πιστοποιηµένων λιπαντικών µίξης ή οποιαδήποτε άλλο εγκριθεί από τον οργανωτή 
35. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΡΤ , ΕΝΤΟΣ ΤΕΝΤΑΣ 
36. Όλα τα καρτ θα φέρουν , στις θέσεις που θα τους υποδειχθεί , τα λογότυπα των χορηγών. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης ο 
αγωνιζόµενος δεν µπορεί να εκκινήσει στο σκέλος. 
37. Ο διοργανωτής τηρεί το δικαίωµα διαφοροποίησης των επάθλων µε άλλα ,τουλάχιστον ίσης οικονοµικής αξίας 
38. Όποιος αγωνιζόµενος απουσιάζει αδικαιολόγητα από την τελετή απονοµής του κυπέλλου < χάνει > το έπαθλο του και το 
τρόπαιο. 
39. Οι αγωνιζόµενοι στην απονοµή του αγώνα υποχρεούνται να φορούν την αγωνιστική φόρµα και παπούτσια .Σε περίπτωση µη 
συµµόρφωσης δεν θα τους αποδίδεται το κύπελλο και η βαθµολογία του αγώνα. 
40. Η σειρά προτεραιότητας για την αποδοχή µιας συµµετοχής ορίζεται από τον αριθµό των αγώνων που έχει πραγµατοποιήσει ο 
αγωνιζόµενος, στον θεσµό του Οργανωτή , αρχικά κατά το 2013 και µετά κατά το 2014 -2012 κλπ 
41. Οι αριθµοί θα είναι µαύροι µε κίτρινο φόντο 
42. Το σύστηµα χρονοµέτρησης θα είναι επιλογή της Οργάνωσης του Κυπέλλου 
43. Ο διοργανωτής τηρεί το δικαίωµα αλλαγής κανονισµών εγκαίρως ,αν αυτό κριθεί αναγκαίο 

Ηµεροµηνίες Πίστα Πόλη Λέσχη 

27/04/2014 Kartmania Πατρα 
13/07/2014 
19/10/2014 
16/11/2014 

Καλή µας ∆ιασκέδαση


Related

news 1801965877207524393

Δημοσίευση σχολίου Default Comments

Το Kartnews.gr ενθαρρύνει τους αναγνώστες να εκφράζουν τις απόψεις τους μέσα από την ιστοσελίδα μας. Παρακαλούμε όμως τα κείμενα να μην είναι υβριστικά, να μην παραπέμπουν σε άλλους ιστότοπους, να γράφονται στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα (όχι greeklish), να είναι κατανοητά και τέλος να είναι κατά το δυνατόν σύντομα. Είναι αυτονόητο πως η ομάδα διαχείρισης φέρει ευθύνη μόνο για τα επώνυμα άρθρα των συντακτών και των συνεργατών της.

Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας.

emo-but-icon


Supporters

kartnews.gr
kartnews.gr
kartnews.gr
kartnews.gr
kartnews.gr

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

FOLLOW US


yt yt
automotopatras

ΤΥΧΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

item